ASIGURAREA PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE

REPATRIERE SI / SAU A SUMELOR ACHITATE DE CĂTRE TURIST,

ÎN CAZUL INSOLVABILITĂłII SAU FALIMENTULUI AGENłIEI DE

TURISM

 

Conditii de asigurare

 

1. DEFINITII

1.1. AgenTia de turism - unitatea specializată care oferă si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale

acestora.

1.2. Asiguratul - societatea comercială înregistrată în România, titulara licenTei de turism pentru agenTia de

turism.

1.3. Beneficiarul - turistul.

1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist după întreruperea de către Asigurat a derulării

contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul să se poată întoarce la punctul

original de plecare din România, în condiTii de confort si preT similare celor contractate.

1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de voindintre Asigurat si turist care

are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist si eliberarea documentelor de plată si a

documentelor de călătorie de către Asigurat.

1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.

1.7. Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata de către turist a serviciilor

contractate cu agenTia de turism a fost facută în lei, debitul se actualizează în funcTie de rata inflaTiei.

1.8. Despăgubirea - suma datorată de Asigurător Beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.

1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de către Asigurat ca urmare a insolvabilităTii sau falimentului

acestuia.

1.10. Falimentul - procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea Asiguratului, în scopul acoperirii

datoriilor comerciale ale acestuia.

1.11. Insolvabilitatea - situaTia în care Asiguratul nu achită debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile

calendaristice de la primirea de către acesta a documentelor justificative de la turist sau întrerupe unilateral

acordarea serviciilor.

1.12. LicenTa de turism - documentul prin care se atestă capacitatea Asiguratului de a comercializa servicii

turistice în condiTii de calitate si siguranpentru turisti.

1.13. Pachetul de servicii turistice: combinaTia prestabilită a cel puTin două din următoarele trei grupe de servicii,

cu condiTia ca durata neîntreruptă a acestora să depăsească de 24 ore sau să cuprindă o înnoptare, si anume

transport, cazare si alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora

si care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaTie, tratament balnear,

agrement si alte asemenea.

1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului – servicii plătite de acesta în

conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu Asiguratul.

1.15. Turistul - orice persoană care cumpără sau se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice –

contractant principal – sau orice altă persoană în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere

pachetul de servicii turistice – alTi beneficiari – sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal sau

alTi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice – cesionarul.

2. OBIECTUL POLIłEI DE ASIGURARE

2.1. Obiectul prezentei poliTe de asigurare este acoperirea de către Asigurător a riscului de neplată a debitului pe

care îl are Asiguratul fade turisti (beneficiarii asigurării), cauzat de neexecutarea integrală sau parTială a

contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu acestia, în cazul insolvabilităTii sau

falimentul Asiguratului.

2.2. Asigurătorul acceptă ca, în schimbul primei de asigurare încasate de la Asigurat, să garanteze turistilor –

beneficiari ai asigurării – plata debitelor în cazul insolvabilităTii sau falimentului Asiguratului.

3. EXCLUDERI

Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:

a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentul Asiguratului;

b) alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de

către acesta;

c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulării contractului de comercializare a pachetului de

servicii turistice, care nu sunt incluse în preTul pachetului de servicii turistice (taxa de viză, vaccinări, taxe

de aeroport);

d) sumele achitate de către turist, pe care Asiguratul nu este obligat să le restituie conform contractului de

comercializare a pachetului de servicii turistice;

e) daune generate de forTa majoră invocată de Asigurat, dovedită cu documente emise de autorităTile

publice competente. Prin caz de formajoră se înTeleg împrejurările care au intervenit după încheierea

contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente

extraordinare, neprevăzute si inevitabile pentru părTi;

f) fraudă, rea-intenTie sau rea-credindin partea turistului sau a reprezentanTilor acestuia;

g) daune rezultate din orice consecina războiului, invaziei, actelor de agresiune străină (fie că războiul

este declarat sau nu), război civil, rebeliune, revoluTie, insurecTie, lovitură de stat;

h) daune rezultate din vina turistului.

4. SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurată reprezintă limita răspunderii pe care Asigurătorul o are pentru turistii agenTiei de turism până în

limita acesteia.

5. PERIOADA DE ASIGURARE SI PERIOADA DE RĂSPUNDERE

5.1. Perioada de asigurare este menTionată în poliTa de asigurare.

5.2. Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, începe

la data semnării respectivului contract.

5.3. Răspunderea, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, încetează în una

din următoarele situaTii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:

a) finalizarea derulării pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;

b) rezilierea contractului respectiv;

c) plata integrală a debitului de către Asigurat sau de către un terT; în cazul plăTii parTiale răspunderea

Asigurătorului se diminuează în mod corespunzător;

d) plata despăgubirii datorate de către Asigurător.

6. PRIMA DE ASIGURARE

6.1. Cota de primă de asigurare este precizată în poliTa de asigurare si se aplică la suma asigurată.

6.2. Prima de asigurare este plătită în aceeasi monedă în care este exprimată suma asigurată.

7. FRANSIZA

7.1. Fransiza este partea de risc rămasă în răspunderea turistului, exprimată în procente din suma asigurată, si

se deduce din fiecare daună.

7.2. Fransiza este precizată în poliTa de asigurare.

8. OBLIGAłIILE ASIGURATULUI

8.1. Asiguratul are obligaTia de a plăti prima de asigurare.

8.2. Asiguratul are obligaTia de a informa turistul în legătură cu condiTiile de asigurare privind rambursarea

sumelor achitate de către turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.

8.3. Asiguratul are obligaTia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.4. Asiguratul are obligaTia de a informa Asigurătorul în legătură cu orice modificare intervenită în unul din

următoarele elemente: denumire, formă juridică, sediu, telefon, structura acTionariatului, licenTa de turism, brevete

de turism.

9. OBLIGAłIILE ASIGURĂTORULUI

9.1. Asigurătorul are obligaTia de a plăti despăgubirea pe baza documentelor justificative menTionate la art. 10.6,

în condiTiile prezentei poliTe de asigurare; despăgubirea se face în moneda contractului de comercializare a

serviciilor turistice.

9.2. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenTia de turism a fost făcută în lei,

despăgubirea se actualizează în funcTie de rata inflaTiei.

10. CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA DESPĂGUBIRILOR

10.1. În cazul în care Asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaTia de a anunTa imediat

Asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaTie, Asigurătorul nu are obligaTia de a achita imediat

contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiTiile

prezentei poliTe de asigurare.

10.2. În cazul în care turistul solicită de la Asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de

repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Asigurat prin scrisoare recomandată cu

confirmare de primire. Turistul are obligaTia de a păstra fotocopii după respectivele documente justificative.

Turistul poate solicita Asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de

 

15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data

repatrierii.

10.3. Turistul are obligaTia de a notifica Asigurătorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în

legătură cu solicitarea adresată Asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de

repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la art. 10.2.

10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a

documentelor justificative de către Asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la Asigurat, are loc

evenimentul asigurat.

10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaTia

de a transmite Asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire

însoTită de documentele justificative.

10.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;

c) fotocopiile documentelor de plată a avansului (chitanTe, ordine de plată etc), în cazul cererilor de

rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de

repatriere.

10.7. Despăgubirea nu poate depăsi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de

servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.

10.8. Din despăgubire se scade fransiza menTionată pe poli.

10.9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către

Asigurător a documentelor justificative de la turist.

10.10. În cazul în care după plata despăgubirii Asiguratul plăteste debitul către turist, turistul are obligaTia de a

restitui Asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Asigurat

a sumelor reprezentând debitul.

11. DISPOZITII FINALE

11.1. Prin plata despăgubirii si în limita acesteia, Asigurătorul se subrogă în toate drepturile turistului împotriva

Asiguratului si este mandatat să folosească toate mijloacele legale pentru executarea silită a Asiguratului.

11.2. Asigurătorul are dreptul de a rezilia prezenta poliîn cazul retragerii licenTei de turism a Asiguratului de

către autoritatea competentă. Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de

comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data rezilierii.

11.3. Asigurătorul are dreptul de a suspenda prezenta poliîn oricare din următoarele cazuri:

- suspendarea de către autoritatea competentă a licenTei de turism aferente Asiguratului;

- nerespectarea obligaTiilor asumate de Asigurat prin prezenta polide asigurare.

Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii

turistice încheiate înainte de data suspendării.

11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în vigoare.

11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei poliTe de asigurare se soluTionează pe

cale amiabilă sau, dacă nu este posibil astfel, de către instanTele de judecată competente din România.

 

Breadcrumbs

rezervari bilete de avion Timisoara